genesis.ba web hosting

PRAVILNIK O REGISTRACIJI I KORIŠTENJU NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNET DOMENA ".BA"

Član 1.
Ovim dokumentom uređuju se pitanja registracije i korištenja naziva domena ispod državnog internet domena (country code Top Level Domain - ccTLD) Bosne i Hercegovine - .BA, prava i obaveze Univerzitetskog teleinformacionog centra (UTIC), kao administratora .BA domene i korisnika naziva domena, kao i međusobni odnosi UTIC-a, korisnika naziva domena i eventualnih trećih zainteresovanih lica.

I - VRSTE DOMENA ISPOD ".BA" DOMENA

Član 2.
Sva lica navedena u članu 5 Pravilnika mogu registrirati i koristiti naziv domena neposredno ispod ".BA" domena, po principu "poddomen.ba".

Član 3.
".BA" domen je također, u skladu sa međunarodnim preporukama, podijeljen na standardne poddomene:

 1. EDU.BA - predviđen za registraciju od strane institucija koje se bave obrazovanjem: osnovne, srednje, i stručne škole, registrovane pri nadležnim Ministarstvima, te privatne škole, kao i privredne subjekte/firme čija je primarna djelatnost edukacija ili obuka bilo kakve vrste;
 2. ORG.BA - predviđen za registraciju od strane organizacija i udruženja građana, kulturnih ustanova, muzeja, pozorišta i drugih neprofitabilnih pravnih lica;
 3. NET.BA - predviđen za registraciju od strane subjekata koji su legalni davaoci Internet usluga;
 4. GOV.BA - predviđen za registraciju od strane organa vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko distrikta, kantona, kao i općinskih i gradskih organa vlasti;
 5. UNSA.BA - predviđen za registraciju od strane svih fakulteta, akademija i ostalih članica Univerziteta u Sarajevu;
 6. UNBI.BA - predviđen za registraciju od strane svih fakulteta, akademija i ostalih članica Univerziteta u Bihaću.

II - NAZIVI DOMENA ISPOD .BA DOMENA

Član 4.
Naziv domena predstavlja niz znakova koji mora ispunjavati sljedeće tehničke uvjete:

 1. sastoji se samo od znakova iz skupa koji čine: 26 slova engleske abecede (pri čemu se ne razlikuju velika i mala slova), cifara "0"-"9" i znak "-";
 2. sastoji se od najmanje 3, a najviše 63 znaka;
 3. prvi i zadnji znak u nizu ne može biti "-", niti u nizu može biti znak "-" dva puta uzastopno;

III - OSNOVNE PRETPOSTAVKE ZA DODJELU NAZIVA DOMENA

Član 5.
Sljedeći subjekti mogu registrirati i koristiti domenu iz članova 3 i 4 Pravilnika

 1. Strani i domaći privredni subjekti;
 2. Organi vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko distrikta, kantona, kao i općinski i gradski organi vlasti;
 3. Advokatski uredi sa sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine;
 4. Ambasade i konzularni uredi koji su akreditirani u Bosni i Hercegovini;
 5. Međunarodne organizacije sa uredom u Bosni i Hercegovini;
 6. Nevladine organizacije sa sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine;
 7. Udruženja građana sa sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine;
 8. Sva ostala domaća pravna lica koja žele da zaštite svoje ime na .BA domeni;
 9. Punoljetna fizička lica, koja su državljani Bosne i Hercegovine ili imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.
 10. Strani privredni subjekti navedeni pod
 11. mogu registrirati naziv domena isključivo preko zastupnika sa sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 6.
Lica navedena u članu 5 Pravilnika mogu podnijeti Zahtjev za registriranje i korištenje (dalje u tekstu ZAHTJEV) svakog slobodnog naziva domena. Korisnik domene je u potpunosti odgovoran za eventualne povrede prava trećih lica, koje su prouzrokovane registracijom ili korištenjem tako izabranog naziva domena.

Član 7.
UTIC neće registrovati naziv domena koji:

 1. predstavlja neku od standardnih generičkih domena prvog nivoa (com, org, net, biz, name i sl.);
 2. predstavlja očiglednu povredu prava trećih lica (prava na ime, firmu, žig, imena javnih ličnosti i sl.);
 3. predstavlja očiglednu povredu pravnog poretka (neovlaštena upotreba naziva Bosne i Hercegovine, nazivi domena koji predstavljaju izraz rasne, vjerske ili nacionalne netrpeljivosti i sl.);
 4. predstavljaju očiglednu povredu moralnih shvatanja društva.

Član 8.
UTIC može u slučaju iz prethodnog člana podnosiocu zahtjeva uputiti pismenu opomenu. Ukoliko UTIC preduzme ovu radnju, postupak registracije spornog naziva domena se obustavlja, sve dok podnosilac zahtjeva ne uputi pismeni odgovor na opomenu u kojem izričito zahtijeva da se nastavi registracija spornog naziva domena.

Član 9.
Pravna lica navedena u članu 5 Pravilnika mogu registrirati i koristiti najviše 20 (dvadeset) naziva domena.
Fizička lica navedena u članu 5 Pravilnika mogu registrirati i koristiti najviše 5 (pet) naziva domena.

IV - POSTUPAK REGISTRACIJE NAZIVA DOMENA

Član 10.
Originalni ZAHTJEV morate poslati poštom ili donijeti lično u naše prostorije.
ZAHTJEVI se obrađuju po hronološkom redu njihovog prijema («first come, first served»).
Od trenutka prijema ZAHTJEVA do okončanja postupka registracije, domen zatražen u ZAHTJEVU rezerviran je za podnosioca zahtjeva. Obrada ZAHTJEVA iznosi 10 dana od dana prijema istog.

V - POTREBNA DOKUMENTA ZA APLICIRANJE

Član 11.
Sva lica navedena u članu 5 Pravilnika pokreću postupak za registraciju i korištenje naziva domena rezerviranjem domena ispunjavanjem prijavnice i podnošenjem uredno ispunjenog i potpisanog ZAHTJEVA.
Ukoliko je podnosilac ZAHTJEVA fizičko lice, isti mora biti potpisan svojeručno ili od strane njegovog/njenog punomoćnika.
Ukoliko je podnosilac ZAHTJEVA pravno lice, isti mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica ili punomoćnika i ovjeren pečatom.
Ukoliko ZAHTJEV podnosi punomoćnik u ime lica iz člana 5 Pravilnika, punomoć mora biti ovjerena.

Član 12.
Pored dokumenata navedenih u prethodnom članu, lica iz člana 5 Pravilnika podnose i dokumente, kojim potvrđuju svoj status i to:

Pravna lica:

 1. Kopiju rješenja o upisu u odgovarajući registar pri nadležnom organu (registar privrednih subjekata, registar udruženja, registar organizacija, registar advokata, i sl.);
 2. Drugi relevanatan dokument kojim lica iz člana 5 Pravilnika potvrđuju svoj status.
 3. Ovjerena (dvojezičnpunomoć ukoliko se radi o stranom privrednom subjektu.

Fizička lica:

 1. Domaći državljani - Kopija bilo kojeg validnog ličnog dokumenta sa slikom (lična/osobna karta, pasoš/putovnica, vozačka dozvolili
 2. Strani državljani - Kopija validnog pasoša/putovnice i validna potvrda o prebivalištu na teritoriji Bosne i Hercegovine.
 3. Ovjerena punomoć ukoliko ZAHTJEV podnosi punomoćnik.

VI - ODBACIVANJE I ODBIJANJE ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU I KORIŠTENJE NAZIVA DOMENA

Član 13.
UTIC će odbaciti ZAHTJEV:

 1. ukoliko naziv domena ne ispunjava uslove iz člana 4 Pravilnika;
 2. ukoliko je ZAHTJEV podnijelo lice, koje ne pripada krugu lica navedenih u članu 5 Pravilnika;
 3. ukoliko podnosilac ZAHTJEVA nije priložio urednu dokumentaciju iz članova, 11 i 12 Pravilnika.

Ukoliko podnosilac ZAHTJEVA ispravi nedostatke iz tačke b) i c) prethodnog stava u roku od 15 dana, postupak za registraciju i korištenje naziva domena će biti nastavljen.

Član 14.
UTIC će odbiti ZAHTJEV:

 1. ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 7 Pravilnika;
 2. ukoliko su u ZAHTJEVU i prijavnici navedeni netačni ili/i zloupotrebljeni podaci.

VII - REGISTRACIJA NAZIVA DOMENA

Član 15.
UTIC će obavijestiti podnosioca ZAHTJEVA o okončanju postupka registracije naziva domena.
Naziv domena se aktivira nakon što je u potpunosti uplaćena naknada za registraciju i održavanje naziva domena.
Službeni kontakti korisnika naziva domena i UTIC-a, posebno kada se radi o administrativnim pitanjima i pitanjima prava i odgovornosti za upotrebu domena ostvaruju se putem adresa koje je korisnik naziva domena naveo u administrativnim podacima sadržanim u prijavnici, bilo prilikom registracije naziva domena ili prilikom naknadne promjene tih podataka.
UTIC daje prednost elektronskom obliku komuniciranja.

VIII - TRAJANJE DOMENA

Član 16.
Subjekti iz člana 5 Pravilnika, naziv domene mogu koristiti na period od 1 (jedne), 2 (dvije), 3 (tri), 4 (četiri) ili 5 (pet ) godina.
Nakon isteka perioda iz prethodnog stava, korištenje naziva domene može se produžiti na već iskorišteni (1,2,3,4 ili 5 godina ili duži period (2,3,4 ili 5 godina).
Produženje korištenja naziva domena se može vršiti neograničen broj puta.

IX - PROMJENA NAZIVA DOMENA

Član 17.
Korisnik domena može zatražiti promjenu naziva domena. Za dodjeljivanje novog naziva domena potrebno je popuniti prijavnicu za novi naziv domene i podnijeti Zahtjev za promjenu naziva domene.

X - PRENOS NAZIVA DOMENA

Član 18.
Korisnik naziva domena može drugom licu ustupiti naziv domena, pod uslovom da novi korisnik upotrebljava naziv domena u iste svrhe.
Za promjenu korisnika naziva domena potrebna je pismena Izjava predhodnog korisnika o ustupanju/prenosu naziva domene.
Novi korisnik naziva domena mora ispunjavati uslove predviđene u članu 5, podnijeti Zahtjev za prenos naziva domene i dokumentaciju predviđenu u članovima 11 i 12 Pravilnika.
Naziv domene ne može se prenijeti na drugo lice ukoliko korisnik domene nije izmirio financijske obaveze prema UTIC-u.
Naziv domene se može ustupiti drugom licu na korištenje i na osnovu Odluke administrativnog ili sudskog organa.

Član 19.
Ukoliko treće lice, koje tvrdi da registrovani naziv domena vrijeđa njegova/njena prava, pokrene sudski postupak, čiji je predmet sporni naziv domena, može UTIC-u podnijeti zahtjev za zabranu prenosa spornog naziva domena.
Treće lice mora svoj zahtjev potkrijepiti relevantnom dokumentacijom, koja potvrđuje pokretanje sudskog postupka.
Ukoliko UTIC udovolji zahtjevu trećeg lica, zabranit će korisniku naziva domena da isti prenosi sve do pravosnažnog okončanja predmetnog postupka.

XI - PRAVA I OBVEZE KORISNIKA DOMENA

Član 20.

 1. Korisnik naziva domena dužan je isti koristiti samo u svrhu za koji je registrovan;
 2. Korisnik naziva domena dužan je isti koristiti na uobičajni način, dakle kako je uobičajno u okvirima svjetske Internet zajednice;
 3. Korisnik naziva domena dužan je poštivati i provoditi tehničke preporuke UTIC-a;
 4. Korisnik domena dužan je UTIC-u dostavljati promjene podataka o sebi i o upotrebi naziva domena;
 5. Korisnik naziva domena je dužan surađivati s UTIC-om na pitanjima vezanim za ograničavanje i spriječavanje aktivnosti koje predstavljaju zloupotrebu domena i nanose štetu korisnicima domena, odnosno svim korisnicima BA domena;
 6. Korisnik naziva domena mora osigurati tehničke uvjete za konekciju domene, provjeriti poslije registracije ispravnost povezanosti domene, te na http://www.nic.ba objavljene podatke i neodložno obavijestiti UTIC o eventualnim promjenama i neispravnostima.

XII - DEAKTIVIRANJE I BRISANJE NAZIVA DOMENA

Član 21.
UTIC će deaktivirati i brisati registrovani naziv domena ukoliko:

 1. Naknadno ustanovi da je korisnik u postupku registracije naveo pogrešne ili nevažeće podatke i dokumentaciju.
 2. Korisnik nije dostavio promjene obaveznih podataka o sebi ili o upotrebi naziva domena;
 3. Korisnik naziva domena ne poštuje svoje obaveze i odgovornosti;
 4. Korisnik naziva domena nije u stanju zadovoljiti minimalne tehničke uvjete vezane za funkcioniranje domena, a što dovodi do problema u funkcioniranju DNS-a «.BA» domena;
 5. Korisnik domena zloupotrebljava naziv domen na način da ga koristi suprotno svrsi, zbog kojeg ga je registrirao;
 6. Korisnik naziva domena ne podmiruje financijske obveze za usluge UTIC-a;
 7. Na zahtjev korisnika naziva domena;
 8. Na temelju odluke sudskog ili administrativnog organa. Odluka o deaktiviranju i brisanju naziva domena bit će dostavljena korisniku najmanje 24 sata unaprijed. Brisanjem, naziv domena postaje slobodan što znači da ga može registrovati svako drugo zainteresovano lice iz člana 5 Pravilnika.

XIII - ODGOVORNOST ZA NAZIV DOMENA

Član 22.
UTIC ne vrši provjeru zakonitosti naziva domena koje korisnik izabere i nije odgovoran prema trećim licima i/ili prema korisniku za eventualnu povredu njihovih prava i/ili eventualnu štetu i/ili troškove nastale kao posljedica registracije i korištenja naziva domena i/ili kao posljedica spora između korisnika i trećeg lica.

Član 23.
Korisnik naziva domena je u potpunosti i samostalno odgovoran za:

 1. izbor naziva domena;
 2. zakonitost izbora i korištenja naziva domena;
 3. povrede prava trećih lica uzrokovane izborom i korištenjam naziva domena (osobito povrede prava na ime, firmu, žig i druga prava intelektualnog vlasništva);
 4. štetu prouzrokovanu trećim licima izborom ili upotrebom naziva domena

Član 24.
Korisnik naziva domena je u potpunosti i samostalno odgovoran za tačnost podataka u ZAHTJEVU i vjerodostojnost i ažurnost dokumentacije dostavljene uz predmetni ZAHTJEV.

Član 25.
Potpisivanjem izjave, koja je sadržana u ZAHTJEVU korisnik preuzima potpunu i samostalnu odgovornost za registrovanje i korištenje naziva domena.

XIV - TROŠKOVI I NAKNADE VEZANI ZA UPRAVLJANJE ".BA" DOMENOM

Član 26.
Troškovi vezani uz djelatnost upravljanja «.BA» domenom odnose se na:

 1. uspostavu i održavanje tehničkih resursa (računara, software-a, linka), potrebnih za funkcioniranje «.BA» domena;
 2. članarine u međunarodnim tijelima vezanim uz upravljanje Internet domenima;
 3. troškove poštarine i druge oblike komuniciranja, osim komuniciranja putem Interneta;

Korisnik naziva domena plaća naknadu za registraciju naziva domena i održavanje naziva domena.

XV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.
Svi nazivi domena, koje je UTIC registrirao prije dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ostaju registrovani i nadalje, bez obzira na njihovu moguću neusklađenost s odredbama ovog Pravilnika. Korisnici predmetnih naziva domena obvezni su najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dostaviti UTIC-u potrebnu dokumentaciju, u svrhu usklađivanja predmetne domene s odredbama ovog Pravilnika. Nazivi domena, koji se u roku iz prethodnog člana ne usklade sa odredbama ovog Pravilnika, biće podvrgnuti deaktiviranju i brisanju.

Član 28.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i počinje se primjenjivati petnaesti (15) dan od dana objavljivanja.

Powered by WHMCompleteSolution

genesis.ba SD GENESIS © 2017. All Rights Reserved.